[ Pdf Kasacja (Chyłka i Zordon, #1) Ó buses PDF ] by Remigiusz Mróz í chadever.co

D ugo zwleka am z zabraniem si za tw rczo zachwalanego wsz dzie Remigiusza Mroza Waha am si , czy na pierwszy rzut lepszym wyborem oka e si Ekspozycja czy Kasacja Za Waszymi wskaz wkami si gn am jednak po drugi tytu i thriller prawniczy sta si moim pierwszym spotkaniem z autorem.
Joanna Chy ka to szanowana Pani mecenas z Warszawy, pracuj ca w kancelarii elaznyMcVay Nie lubi, gdy kto zawraca jej g ow , za to dobrym rockiem i schaboszczakiem na pogardzi Tym razem potwierdza si , e nieszcz cia chodz parami Nie do , e dosta a z g ry przegran spraw Langera, kt ry siedzia sobie w domu z dwoma cia ami, to jeszcze przydzielono jej nowego studenciaka, Ory skiego To nie b dzie dobry tydzie.
To, co na pewno wida po tej ksi ce to fakt, e Remigiusz Mr z jest z wykszta cenia prawnikiem Zapewne nie raz rozmawiali cie kiedy z Ksi ka,kt ra przywr ci a mi wiar w polskich pisarzy To by o tak dobre, e musicie uwierzy na s owo osobie,kt ra nie lubi thriller w,krymina w,a o prawniczych to ju nie wspomn Bohaterowie to najwi kszy plus tej powie ci Od pierwszych stron uto samiam si z Chy k ,kt ra kocha s ucha Irons w i nie uznaje pitu pitu w muzyce,lubi szybk jazd za swoim w asnym k kiem i woli zje porz dn pizz ,a nie jakie sa ateczki Zordon to jej przeciwie stwo,lecz jak dobrze razem si uzupe niaj na kartach tej powie ci,jak i we wsp lnej pracy Styl,j zyk wszystko pod wzgl dem kompozycji,dialog w,specjalistycznej terminologii jest bardzo przyst pne Nie macie si wi c czego obawia , e nie zrozumiecie sensu ca ej sprawy zab jstwa,o kt rym pisze autor Kto zna lepiej Waw ni ja, ten na pewno si u miechnie nie raz Przez ksi k si p ynie i nie ma mowy o przestojach,nudnych momentach,kt re przy Intrygi I Bezwzgl Dny, Ale Te Fascynuj Cy Prawniczy WiatSyn Biznesmena Zostaje Oskar Ony O Zabicie Dw Ch Os B Sprawa Wydaje Si Oczywista Potencjalny Winowajca Sp Dza BowiemDni Zamkni Ty W Swoim Mieszkaniu W Towarzystwie Cia Zamordowanych Os BSpraw Prowadzi Joanna Chy Ka, Pracuj Ca Dla Bezwzgl Dnej, Warszawskiej Korporacji Nieprzebieraj Ca W Rodkach Prawniczka, Kt Ra Zrobi Wszystko, By Odnie Zwyci Stwo W Batalii S Dowej Pomaga Jej [ Pdf Kasacja (Chyłka i Zordon, #1) Ó buses PDF ] by Remigiusz Mróz í M Ody, Zafascynowany Prze O On , Aplikant Kordian Ory Ski Czy Jednak Wsp Lnie Zdo Aj Doprowadzi Spraw Do Szcz Liwego Fina U Tymczasem Ich Klient Zdaje Si Prowadzi W Asn Gr , Kt Rej Regu Y Zna Tylko On Sam Nie Przyznaje Si Do Winy, Ale Te Nie Zaprzecza, E Jest MordercDwoje Prawnik W Zostaje Wci Gni Tych W Wir Manipulacji, Kt Ry Si Ga Dalej, Ni Mogliby Przypuszcza Remigiusz Mr z nie umie Tak brzmia aby ta recenzja, gdyby z jakiego powodu nie mog a przekroczy czterech s w No niestety Nie umie pisa po polsku, nie umie tworzy postaci, nie umie konstruowa dialog w, nie umie budowa humoru, nie umie prowadzi fabu y, nie umie kontrolowa napi cia C z tego, e koniec ko c w okazuje si , e powie mia a fajny pomys Niez a ko c wka cho te z kolei zbyt nag a i po pieszna, jakby znienacka stron zabrak o co tym bardziej zabawne, e najpierw przez 85% ksi ki ci gn o to si jak flaki z olejem to te troch oszustwo, bo zamykamy Kasacj z poczuciem, e to ca kiem niez e czytade ko, zapominaj c o tym wszystkim, co by o wcze niej.
A wcze niej s kartonowe postaci bez wyrazu, albo fajne na si , albo absolutnie nijakie S drewniane dialogi, w kt rych ta sama informacja i ten sam greps powtarza si x ↠´ Kasacja (Chyłka i Zordon, #1) Ï Czytaj, m wili Jest dobra, m wili Ot to Kasacja, w mniemaniu wi kszo ci, to pozycja rewelacyjna W moim odczuciu nie do ko ca To raczej przeci tniak, kt ry czyta si szybko, lekko i tyle Sama fabu a jest ca kiem interesuj ca i w pewnym stopniu wci ga cho to w du ej mierze zas uga dobrego stylu autora Podoba mi si g wny motyw z kasacj Dla laika wszystkie te prawnicze sztuczki s raczej zawi e przynajmniej moim zdaniem , a tu zosta y ca kiem zgrabnie wyja nione Boli mnie co innego g wni bohaterowie, czyli duet Chy ka Zordon Postaci s tragicznie rozpisane, nudne i irytuj ce, zw aszcza Chy ka Typowa zimna i chamska, ale skuteczna pani prawnik, kt ra uchodzi za genialn wyjadaczk na sali s dowej Tymczasem to zwyk a megalomanka, pomiataj ca wszystkim i wszystkimi, do tego nieszczeg Remigiusz Mr z szaleje w swoim ywiole P dz ca akcja, doskonale skrojeni bohaterowie i historia, kt ra trzyma w napi ciu do ostatniej strony wietnie napisany thriller s dowo prawniczy.
Podoba aby mi si bardziej gdyby nie to ile razy s ysza am jaka wspania a tak ksi ka jest Musz przyzna , e jest wci gaj ca a fabu a by a dobra ale nic poza tym Bohaterzy momentami irytuj cy a zako czenie zno ne Tyle Mimo wszystko polecam bo szybko si j czyta i jest idealna na kaca ksi kowego.
Nadal kontempluj nad zako czeniem Bo by o dobre Ale chyba nie chc w nie uwierzy , tak bardzo, jak nasi bohaterowie.Na pocz tku by o tak P niej I kiedy ju my la am, e wszystko jest jasne, szanowny Pan Mr z serwuje taki obr t akcji, i.
.
W yciu nie spodziewa abym si , e ta ksi ka trafi na p k z moimi ulubionymi pozycjami A tu prosz Prawniczy wiat pokazany dok adnie takim jaki jest, bez owijania w bawe n przy czym nie le si u mia am, bo znam to z autopsji Nie chc spoilowa , ale g wny motyw morderstwa wszystko tak dopracowane, e nie mam s w.
I oczywi cie duet, kt ry ju kocham z ca ego serca Chy ka Ory ski Relacja mi dzy nimi i te bezb dne dialogi, riposty Chy ki Uwielbiam Polecam Polecam Polecam Pam, pam, pam To nie b dzie a tak powa na opinia jak zwykle D Czy mia am zbyt wysokie wymagania dotycz ceKasacjiMy l , e jest to niestety mo liwe Z drugiej strony wcale nie jestem tego taka pewna By o to moje dziewi te spotkanie z tw rczo ci Remigiusza Mroza i niestety nie zaliczam go tych do udanych Nie by o tak le jak w przypadkuBehawiorysty , ale nie by o te tak dobrze jak w przypadkuwitu, kt ry nie nadejdzieBy o po prostu okej Okej, ale bez sza uKasacjato bowiem ksi ka wci gaj ca, ale nie w pe ni mnie zadowalaj ca Zaczn od tego, co przypad o mi do gustu Przed rozpocz ciem lektury, wi kszo os b przestrzega a mnie przed ci kim, prawniczym j zykiem Pomimo nieznajomo ci tego wiata, nie odnios am takiego wra enia Wr cz przeciwnie, j zyk oceniam na